ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
            
              โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2481 โดยราษฎรบ้านโนนระเวียง บ้านหัวบึง บ้านหนองบัวกอง และบ้านพะไล ได้จัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน มีจำนวนพื้นที่ 26 ไร่ 15 ตารางวา เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
              ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 321 คน
ที่ตั้งและขนาด
             
              โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  ในที่ดินของโรงเรียนจำนว 26 ไร่ 15 ตารางวา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 ประมาณ 40 กิโลเมตร