วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์

        ภายในปี 2556 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา


พันธกิจ       1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยเน้นการอ่านออก  เขียนได้ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น
       2.  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
       3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้สวยงาม  เอื้อต่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
       5.  ระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
       6.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
       7.  พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์

       1.  นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออก เขียนได้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
       2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
       3.  ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
       4.  ครูสามารถทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
       5.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       6.  โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
       7.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรงบประมาณจากทุกภาคส่วน
       8.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในและภายนอกได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ.และสมศ.