ปรัชญา / คำขวัญ
ปรัชญา / คำขวัญ
ปรัชญา


นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา  :  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา....ไม่มีคำขวัญ

เรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำเทคโนโลยี