นโยบายโรงเรียน
นโยบายโรงเรียนบ้านโนนระเวียง
นโยบายโรงเรียนบ้านโนนระเวียง

     1.  เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้านการอ่านออก เขียนได้ ให้เป็นโรงเรียนปลอดผู้อ่านหนังสือไม่ออกอย่างแท้จริง
     2.  ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน ทั้งด้านการเรียน ความประพฤติและความสามารถพิเศษ
     3.  ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดผลต่อนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
     4.  เร่งพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
     5.  เน้นการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษา
     6.  เน้นการปลูกฝังมารยาทและวิถีไทยให้เกิดผลต่อนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
     7.  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ด้วยสื่อที่หลากหลายและเรียนคอมพิวเตอร์กระทั่งสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาความรู้ได้
     8.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
     9.  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
     10.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียน ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน
     11.  ดำเนินกลยุทธ์ในการรับนักเรียนให้ได้เต็มตามแผนชั้นเรียน