เขตบริการ/สภาพชุมชน
เขตบริการ/สภาพชุมชน


หมู่บ้านในเขตบริการ

หมู่บ้านในเขตบริการ มีจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ

1.  บ้านหัวบึง                      หมู่ที่ 1
2.  บ้านโนนระเวียง               หมู่ที่ 2
3.  บ้านหนองบัวกอง             หมู่ที่ 3
4.  บ้านพะไล                      หมู่ที่ 4
5.  บ้านบะระเวียง                 หมู่ที่ 12


สภาพชุมชน       โรงเรียนบ้านโนนระเวียงเป็นโรงเรียนในชุมชนชนบท  การสัญจรไปมาและการติดต่อราชการต่างๆ กระทำได้สะดวก การจัดการศึกษามีชุมชนและองค์กรของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน เช่น หมู่บ้าน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณตามกำลังความสามารถ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

  • ร้อยละ 98 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลังและการเลี้ยงสัตว์
  • ร้อยละ 1 ประกอบอาชีพรับราชการ
  • ร้อยละ 1 ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้แก่ อาชีพรับจ้างและการบริการ
  • ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ
  • ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อปี 20,000 บาท