ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนข้อมูลนักเรียน

ที่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
1 อนุบาล 2 ก 4 8 12
2 อนุบาล 2 ข 4 7 11
3 อนุบาล 3 ก 4 9 13
4 อนุบาล 3 ข 5 8 13
รวม 17 32 49
5 ประถมศึกษาปีที่ 1 ก 7 5 12
6 ประถมศึกษาปีที่ 1 ข 5 8 13
7 ประถมศึกษาปีที่ 2 ก 10 8 18
8 ประถมศึกษาปีที่ 2 ข 9 9 18
9 ประถมศึกษาปีที่ 3 14 8 22
10 ประถมศึกษาปีที่ 4 12 5 17
11 ประถมศึกษาปีที่ 5 13 12 25
12 ประถมศึกษาปีที่ 6 ก 8 7 15
13 ประถมศึกษาปีที่ 6 ข 5 9 14
รวม 86 68 154
รวมทั้งหมด 103 100 203
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563