ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นชาย
หญิง
รวม
จำนวนห้อง
อนุบาล 1
1713
301
อนุบาล 2 ก
810
181
อนุลาล 2 ข
710
171
รวมก่อนประถม323365
3
ประถมศึกษาปีที่ 1 ก
410
141
ประถมศึกษาปีที่ 1 ข
49131
ประถมศึกษาปีที่ 2 ก
1210221
ประถมศึกษาปีที่ 2 ข
914231
ประถมศึกษาปีที่ 3 ก
6713
1
ประถมศึกษาปีที่ 3 ข
6713
1
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก
79161
ประถมศึกษาปีที่ 4 ข
115
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก
1316
29
1
ประถมศึกษาปีที่ 5 ข
----
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก
1313
26
1
ประถมศึกษาปีที่ 6 ข
1312
251
รวมประถมศึกษา
98113
211
11
รวมทั้งสิ้น
130146
276
14


ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 58