อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารเรียนและอาคารประกอบ


 ประเภทอาคาร ลักษณะหลัง
ห้อง
สร้างปี พ.ศ.
 อาคารเรียน
ป.1 ฉ . ใต้ถุนสูง
1
4
 2520
 อาคารเรียน สปช.104/26
1
3
 2526
 อาคารเรียนสปช.102/26
1
3
 2544
 อาคารเรียน สปช.105/29 28
 2546
 อาคารเอนกประสงค์ สปช. 201/26
 1 - 2532
 อาคารเอนกประสงค์ สปช. 205/26
 1 - 2533
 โรงฝึกงาน แบบกรมสามัญ 1 - 2518
 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 4 
 บ้านพักครู แบบ สปช.2/2
 32
 
 ห้องสมุด แบบสร้างเอง 22
 2554
 ห้องประชุม แบบสร้างเอง 11
 2554
 ถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.33/ กรมอนามัย --
 2521
 ห้องน้ำห้องส้วม แบบ สปช.601/26
 13
 2526
 ห้องน้ำห้องส้วมแบบ สปช.601/26
 14
 2536
 ห้องน้ำห้องส้วมแบบ สปช.601/26
 12
 2546
 สนามกีฬา แบบ ฝ.1
 --
 2530
  แบบลานกีฬาเอนกประสงค์ --
 2543
  สนามเปตอง --
 2544