คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายกระมล  สุจริต               ผู้ทรงคุณวุฒิ                               ประธานกรรมการ
  2. นายดำรง  ดีสม                  ผู้แทนผู้ปกครอง                           กรรมการ
  3. นายสุภาพ  คำราช              ผู้แทนครู                                     กรรมการ
  4. นายสิทธิโชค  บทนอก         ผู้แทนองค์กรชุมชน                       กรรมการ
  5. นางไพฑูรย์  คำรัมย์            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ
  6. นายน้อย  ปักเขตานัง          ผู้แทนศิษย์เก่า                              กรรมการ
  7. พระครูสิริสุตาภิวัฒน์            ผู้แทนองค์กรศาสนา                      กรรมการ
  8. นายสมหมาย  จันสด           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ
  9. นายบรรจบ  บุษย์ศรี            ผู้อำนวยการโรงเรียน            กรรมการและเลขานุการ