คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


 1.นายสมบูรณ์    ปัตติ
ประธานกรรมการ
 2.นางไพฑูรย์      คำรัมย์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 3.นายสุนทร        ถนอมดำรงศักดิ์
กรรมการผู้แทนครู
 4.นายกระมล       สุจริต
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 5.นายเสาวพงค์    ตุ่งพิลา
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6.นายบุญเรือน     บทนอก
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 7.พระครูสิริสุตาภิวัฒน์
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
 8.พระปลัดเสาร์   นรินโท
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
 9.นายชาลีกา      มะลิสาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 10.นายสัมพันธ์     ปัตตังเวสา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 11.นายพรชัย       พันโนราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 12.นายโพธิ์        สุริยะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 13.นายสมศักดิ์    สาธุการันต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 14.นายสวัสดิ์      ละครพล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 15.นายประสิทธิ์   ศรีโคตร
กรรมการ/เลขานุการ