ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านโนนระเวียง

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก
1. นายบรรจบ บุษย์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน กศ.ม บริหารการศึกษา
2. นายสุภาพ คำราช รองฯ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. นางวราภรณ์     หลายทวีวัฒน์ ผู้ช่วย ฝ่ายวิชาการ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
4. นายอภิชาติ      เปรมศิริวงศ์ ผู้ช่วย ฝ่ายงบประมาณ ค.บ. เกษตรศาสตร์
5. นางปวริศา พิกุล ผู้ช่วย ฝ่ายบุคคล ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
6. นางภคอร        ปาสาจันทร์ ผู้ช่วยฝ่ายทั่วไป กศ.ม. บริหารการศึกษา
7. นางสุรางค์  พิทักษ์วาปี ครู คศ.3 ค.บ. ปฐมวัย
8. นางชนากานต์   ภูริวัฒนสุข ครู คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
9. นางสาวสายรุ้ง       ปนิทานัง ครู คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
10. นางพฤษภาพร  คำราช ครู คศ.2 ค.บ. บรรณารักษ์
11. นางสาวณัชชา  อาจสามารถ ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย
12. นางเนตรนภา ลอว์เรนซ์ ครู คศ.3 ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
13 นายสายันต์      สัตตะโส ครู คศ.1 กศ.ม. บริหารการศึกษา
14.

 
นางสาวมยุรี      สรรพโภชน์ ครู คศ.1
 
ค.บ.
 
คณิตศาสตร์
 
15. นายสาคร      พันธ์แสง นักการ - -