ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านโนนระเวียง

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก
1. นายบรรจบ บุษย์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน กศ.ม บริหารการศึกษา
2. นายสุภาพ คำราช รองผู้อำนวยการ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. นางวราภรณ์  หลายทวีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
4. นายอภิชาติ  เปรมศิริวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ค.บ. เกษตรศาสตร์
5. นางปวริศา พิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
6. นางภคอร  ปาสาจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กศ.ม. บริหารการศึกษา
7. นางสุรางค์  พิทักษ์วาปี ครู คศ.3 ค.บ. ปฐมวัย
8. นางชนากานต์  ภูริวัฒนสุข ครู คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
9. นางสาวสายรุ้ง  ปนิทานัง ครู คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
10. นางพฤษภาพร  ลิ้มวัฒนาสมุทร ครู คศ.2 ค.บ. บรรณารักษ์
11. นางเนตรนภา ลอว์เรนซ์ ครู คศ.3 ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
12. นางสาวสุจารี  บุษย์ศรี ครู อัตราจ้าง วท.บ. การประมง
13 นายอนิวัฒน์  นวมโคกสูง ครู อัตราจ้าง ศษ.บ. พลศึกษา
14.
15.
16.
นางสาวพงศ์ศิริ  สัญจร
นางนฤมล  วงศ์ประพันธ์
นางสาวโสภาพร  อุทัยเรือง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ธุรการโรงเรียน
ครูพี่เลี้ยง
ค.บ.
วธ.บ.
ค.บ.
การประถมศึกษา
คอมพิวเตอร์ธึรกิจ
คณิตศาสตร์
17. นายสาคร  พันธ์แสง นักการภารโรง - -