คณะผู้บริหาร

นายบรรจบ บุษย์ศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา