ปฐมวัย

นางสุรางค์ พิทักษ์วาปี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางภคอร ปาสาจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0