กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปวริศา พิกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพฤษภาพร ลิ้มวัฒนาสมุทร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2