กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปวริศา พิกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพฤษภาพร คำราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0