กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุภาพ คำราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี