กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชนากานต์ ภูริวัฒนสุข
ครู คศ.3