กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิชาติ เปรมศิริวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ