กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสายรุ้ง ประทุมแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ